Yavonda - Mom 60th Birthday 2017 - MalcolmDaviePhotography